Ondernemers overeenkomst De InvesteerdersClub BV (de “Overeenkomst”)

 

Intakegesprek

Na ondertekening van de Overeenkomst zal een datum bepaald worden voor het intakegesprek. De
InvesteerdersClub (DIC) zal zo spoedig mogelijk na het intakegesprek, in ieder geval binnen 10 werkdagen, de
ondernemer informeren over de uitkomst die positief of negatief kan zijn. Het intakegesprek is geen garantie op
deelname aan een pitch event.

Kennismaking tijdens een investeerdersbijeenkomst

DIC zal de ondernemer na een positief intakegesprek uitnodigen om kennis te maken met investeerders tijdens een
van de 6-wekelijkse pitchbijeenkomsten, afhankelijk van de capaciteit van de bijeenkomst en het stadium waarin de
onderneming zich bevindt. 

Voorbereiden pitch

Indien de uitkomst van het intakegesprek positief is, zal een gesprek worden ingepland tussen DIC en de ondernemer
waarin de ondernemer informatie krijgt over hoe investeerders denken en hulp krijgt bij de voorbereiding van de
pitch. DIC zal de ondernemer de gelegenheid bieden om zijn kapitaalbehoefte te presenteren aan een groep
investeerders waarbij investeerders de mogelijk hebben om direct vragen te stellen. Na afloop is er ruimte om
verdere vragen te stellen en/of contactgegevens uit te wisselen.

Pitch

De pitch vindt bij voorkeur live plaats in kleine groepen of indien niet anders mogelijk via videobellen. De pitchdatum
zal in onderling overleg worden vastgesteld.

Vergoeding intakegesprek

Ondernemer is voor het intakegesprek een bedrag van EUR 99 ex BTW verschuldigd. Dit bedrag zal direct na
ondertekening van de ondernemersovereenkomst gefactureerd worden en de afspraak wordt ingepland zodra deze
factuur is voldaan.

Vergoeding bij ophalen financiering

Indien ondernemer bij een of meer van de bij DIC aangesloten investeerders direct of indirect of gelieerde partijen of
relaties van leden binnen 12 maanden na aanmelding voor het intakegesprek financiering ophaalt in de vorm van
een (converteerbare) geldlening, aandelen of met aandelen vergelijkbare effecten, zal de ondernemer aan DIC een
succes fee betalen gelijk aan 2% ex BTW van het opgehaalde financieringsbedrag. Zodra de financiering tot stand is
gekomen, zal de ondernemer DIC hierover per e-mail informeren, waarna DIC voor dit bedrag een factuur zal sturen
die binnen 7 dagen voldaan zal worden.

Aangesloten investeerders

Bij DIC zijn particuliere investeerders (business angels) aangesloten die bedragen tussen de circa EUR 25.000 en circa
EUR 100.000 per investering aan financiering verstrekken en investeringen vaak samen met anderen doen. Het
aantal aangesloten investeerders dat aanwezig is bij een pitch event kan niet op voorhand worden aangegeven en
zal per pitch event verschillen.

Afspraken tussen Deelnemer en investeerders

DIC is niet verantwoordelijk voor afspraken die gemaakt worden tussen ondernemers en investeerders.

Geheimhouding

DIC zal informatie die zij ontvangt van de ondernemer niet openbaren aan derden tenzij het openbare informatie
betreft en behoudens in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst. DIC is daarnaast met investeerders
een algemene geheimhoudingsovereenkomst aangegaan voor informatie over ondernemers die door DIC met de
investeerders gedeeld wordt.

Gegevensbescherming

DIC zal geen gegevens van de ondernemer bewaren, opslaan of gebruiken, anders dan nodig is in het kader van de
uitoefening van deze Overeenkomst.

Recht en forum

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen die niet overbrugbaar zijn, zullen
partijen zich wenden tot de rechtbank Utrecht.